Kõige rohkem on pandeemia mõjutanud majutus- ja vabaajaasutusi. Piirkonnad, kus paikneb palju ettevõtteid, eriti neid, kelle põhitegevuses on suur veekasutuse maht nt ujulad, SPA-d jm , võimaldab antud fakt kujundada veeteenuse hinna madalamaks.

vesi kahjumis kaalulangus keha hacks

Kas tariifid on poliitiliselt juhitud? Konkurentsiameti metoodika põhimõte on just vastupidine - kõigile ühtne metoodika ja Konkurentsiameti järelevalve. Metoodika põhimõte on pigem isegi selleks, et poliitikud ei saaks tariife populaarsuse nimel kunstlikult madalal hoida ning läbi selle toimepidevuse ohtu seada.

Kaudselt mõjutab volikogu tariifi läbi ÜVK arendamise kava, milles nähakse ette tulevikuinvesteeringud. Kui vee-ettevõtja ei ole võimeline tagama vajalikku investeeringumahtu, jääb üle vaid kaks võimalust, millest üks on investeeringutest loobumine ja teine investeerimine omaniku ehk omavalitsuse eelarvest.

ASi Tallinna Vesi 2019. aasta teise kvartali finantstulemused

Viimane tähendaks aga omakorda seda, et kasutataks kõigi vallakodanike raha sõltumata sellest, kas tegemist on veeteenuse tarbijatega või mitte. Kas kohalik vee-ettevõte OÜ Strantum teenib vesi kahjumis kasumit? OÜ Strantum kasumiaruandes toodud kasum ei peegelda tegelikku ja käegakatsutavat raha. Seega eeldab kasumiaruandes kajastatu mõistmine ka vesi kahjumis eelteadmisi.

Oluline on selle puhul teada, et vastavalt riigi raamatupidamise üldeeskirjale tuleb Strantumil kogu tagastamatu abina saadud raha valdavalt veemajandusprojektide kaasfinantseerimised EL või kohaliku keskkonnaprogrammi poolt kajastada kasumina ning siis järgneval perioodil tulevikus amortiseerida.

Kaasfinantseeringut ei ole lubatud kaasata teenuse tariifi koosseisu! OÜ Strantum vee-ettevõtlusega seotud tegevus on viimastel aastatel olnud tegelikult kahjumlik.

Kogu lubatud tulukust on kasutatud ja kasutatakse ka edaspidi uute veemajandusega seotud projektide elluviimiseks.

vesi kahjumis lisa jackson fatal burn

Eesti keskmiste ja väikeste vee-ettevõtete suurim väljakutse on, kuidas tagada kvaliteetne teenus tarbijale võimalikult taskukohase hinnaga ning ühtlasi garanteerida ettevõtte jätkusuutlikkus sh ka ilma kaasfinantseeringuteta.

OÜ Strantum investeerib veeteenuse eest teenitud kasumi kaasaegse, kvaliteetse ja jätkusuutliku teenuse ning taristu arendamisse. Miks peab ühisveevärki ja -kanalisatsiooni arendama.

Tulenevalt Euroopa Liidu direktiividest on Eesti riik kohustatud tagama elanikele kvaliteedinõuetele vastava joogivee ning reovee kokku kogumise ja puhastamise tiheasutusaladel.

Kommunaaläride TOP: võitja tegi aastaga kahjumist 9 miljoni eurose kasumi

Riik on selle ülesande delegeerinud kohalikele omavalitsustele ning need omakorda vee-ettevõtetele. Lisaks on arendustegevus vajalik ka säästva ressursikasutuse ning keskkonnahoiu seisukohast.

Samuti puudutab arendustegevus uusarendusi, kuid seda mitte tariifi kontekstis, sest arenduspiirkondade ühisveevärk ja -kanalisatsioon rajatakse liitumistasude eest. Kes määrab veeteenuse hinna Harku vallas?

Tallinna Vee teise kvartali kasum langes 94,5 protsenti

Harku vald ega kohalik vee-ettevõte Osaühing Strantum ei saa ainuisikuliselt määrata veeteenuse hindasid. Vee-ettevõte on kohustatud lähtuma Konkurentsiameti otsusest ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadusest.

Tallinna Vee teise kvartali käive langes mullusega võrreldes 25 protsenti 12,1 miljonile, teise kvartali puhaskasum langes 94,5 protsenti eurole. Puhaskasumit mõjutasid täiendavalt kõrgemad dividendimaksega seotud maksud ja madalamad finantskulud. Eraklientide müügitulu vähenes tulenevalt madalamast tariifist 21,9 protsenti 5,1 miljonile eurole.

Ühisveevärgi ja —kanalisatsiooni seaduse edaspidi ÜVVKS § vesi kahjumis 1 kohaselt, kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on inimekvivalenti ie või enam, koostab ettevõte hinnataotluse ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind arvestab nii tarbija kui ka teenusepakkuja ja omavalitsuse huvidega.

Pärnu Vesi lõpetas majandusaasta kahjumiga

Miks selline hind? Veeteenuse hind on kulupõhine.

ASi Tallinna Vesi

Kulude vastavust kontrollib Konkurentsiamet. Ühtlasi võrreldakse Konkurentsiameti poolt kulugruppe teiste Eesti vee-ettevõtjate analoogsete kuludega. Strantumi keskmine erikulu ei ole suurem, kui teistel sarnastel vee-ettevõtetel.

Kuidas teha Milano Pizza - Spontini, Margherita Korea

Veeteenuse hind arvutatakse kõigil vee-ettevõtetel ühe ja sama metoodika järgi. Vee-ettevõtete kehtestatud veeteenuse hinna vahe võib erineda mitmel põhjusel.

ASi Tallinna Vesi 2020. aasta neljanda kvartali finantstulemused

Piirkonnad, kus paikneb palju ettevõtteid, eriti neid, kelle põhitegevuses on suur veekasutuse maht nt ujulad, SPA-d jmvõimaldab antud fakt kujundada veeteenuse hinna madalamaks.

Ühtlasi mõjutab veeteenuse hinda asjaolu, kas kogu tarbijaskond asub tihedalt kompaktses piirkonnas või on hajutatud suurel territooriumil.

vesi kahjumis loomingulised voimalused kaalulanguse jalgimiseks

Kas veeteenuse hind on taskukohane? Eelmise tariifi kehtestamise hetkel oli töötaja keskmine brutotulu Harku vallas eurot, täna on see ca eurot.

Vee-ettevõtted: tulevik on kahjumi päralt

Kas vee- ja kanalisatsiooni hind peab olema madal? Elutähtsa teenuse puhul on kõige olulisem toimepidevus ehk see, et teenus oleks katkematult kõigile tarbijatele kättesaadav. Tariif peab katma teenuse osutamiseks vajalikud kulud ning tagama vee-ettevõtja võimekuse tulla toime vesi kahjumis kriisiolukordades. Seega peab tariif olema õiglane.

Majandus Tallink teenis kolmandas kvartalis 23,9 miljonit eurot puhaskahjumit, käesoleva aasta lõpetab laevafirma kahjumis. Kui aasta algul töötas grupis veel üle inimese, siis aasta lõpuks langeb töötajate arv alla inimese. Tavapäraselt on kolmas kvartal olnud Tallinki jaoks kõrghooaeg, mullu samal ajal teenis ettevõte 54,6 miljonit eurot kasumit. Kulumieelne ärikasum püsis uute tegevussuundade ja laevaliinide arendamise tulemusel positiivne — kui mullu oli kolmandas kvartalis EBITDA 83,2 miljonit eurot, siis tänavu 5,7 miljonit eurot. Piletimüügi tulu langes aastaga 58,6 protsenti, müük pardal langes 50,6 protsenti, kaubavedude müügitulu langes 21,5 protsenti ja hotellimajutuse müügitulu 73,2 protsenti.