Käepärase valimi tõttu võib tekkida kahtlus saadud tulemuste kogu teisele kursusele üldistamise osas. Sumilo jt ; ref. Journal of Molecular Biology, Backeljau, T. Seejärel kohandasid ja muutsid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava õppejõud sh farmakoloogia õppejõud testi küsimusi Eesti konteksti sobivaks a märtsis tehti küsimustikuga prooviuuring kümne õe põhiõppe õppekava kolmanda kursuse õendusüliõpilasega. Basic local alignment search tool.

Kirjeldada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste ravimdooside arvutamise oskust. Kirjeldada Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II fat loss webster ny üliõpilaste teadmisi ja oskusi ravimite käitlemises. Kirjeldada seoseid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe II kursuse üliõpilaste taustamuutujate ning ravimite alaste teadmiste ja oskuste vahel.

Märksõnad: õendusüliõpilased, teadmised ja oskused, ravimdooside arvutamine, ravimite käitlemine, farmakoloogia. Uurimus valmis rakendusuuringu Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II ja IV kursuse üliõpilaste farmakoloogilised teadmised raames. Andmed koguti aasta aprillis ja mais kirurgilise haige õendusabi aine lõpuseminaris. Simonseni jt koostatud kolmeosalisele teadmisi ja oskusi mõõtvale testile lisati juurde küsimused uuritava taustamuutujate kohta vanus, sugu, rahvus, keskkooli lõputunnistuse matemaatika hinne, keskkooli lõpetamine või mittelõpetamine reaalkallakuga klassis, II kursuse farmakoloogia eksami hinne.

Küsimustik on originaalis norrakeelne ning see tõlgiti aasta veebruaris tõlkebüroos eesti keelde. Seejärel kohandasid ja muutsid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava õppejõud sh farmakoloogia õppejõud testi küsimusi Eesti konteksti sobivaks a märtsis tehti küsimustikuga prooviuuring kümne õe põhiõppe õppekava kolmanda kursuse õendusüliõpilasega.

Prooviuuringu tulemuste põhjal täiendasid erialaeksperdid küsimustikku veelkord ning seejärel valmis uurimitöös kasutatud küsimustiku lõplik versioon. Kogutud andmed sisestati Microsoft Office Excel programmi kodeeritult. Gruppide võrdlemisel rühmitati üliõpilased vanuse järgi kahte rühma: 20 22aastased tudengid, kes asusid Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppima koheselt pärast gümnaasiumi lõpetamist ning 23 44aastased tudengid, kelle keskkooli lõpetamise ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekavale asumise vahele jäi vähemalt üks aasta.

Tulemuste võrdlemise lihtsustamiseks rühmitati vastanute rahvus eestlasteks ja mitteeestlasteks vene, armeenia ja gruusia. Kõigepealt arvutati vastanute testi kolme osa skoorid eraldi, siis terve testi skoorid ning nende keskmised, standardhälbed, mediaanid ning miinimum- ja maksimumskoorid.

Keskmiste võrdlemist ehk T-testi kasutati kõigi kuue taustamuutuja ning nelja tulemuste skoori kolme osa keskmised skoorid ning terve testi keskmine skoor vahel. Olulisuse nivooks oli 0, Testi kõigi 42 küsimuse puhul leiti õigesti ja valesti vastanute protsent vastavalt igale küsimusele vastanute arvule. Vastajate taustamuutujate ja testi vastuste jaotuse kirjeldamisel kasutati sagedusjaotustabeleid. Tulemused esitati täis- ja suhtarvudes, mida illustreerivad tabelid.

Ülejäänud andmed vastanute taustamuutujate kohta on esitatud tabelis 1. Uuritavate jagunemine taustamuutujate järgi.

fat loss webster ny

Keskmine vanus aastates kuni aastased kuni aastased Sugu 1. Naine 2.

Esitatud küsimused

Mees Rahvus 1. Eestlane 2. Venelane 3. Armeenlane 4. Grusiin 5. Reaalkallakuga 2. Mitte reaalkallakuga Matemaatika hinne kooli lõputunnistusel Ei mäleta Farmakoloogia eksami hinne II kursuse lõpus 1. Uuritavate jagunemine ravimdooside arvutamise oskuse alusel. I OSA. Arst on määranud annuseks 25 mmol.

Mitmes milliliitris infusioonilahuses on 25 mmol kaaliumkloriidi? Mitu ml-t lahust on tarvis manustada? Marevani varfariin tablett on 2,5 mg-ne ning tabletti saab jagada 4-ks.

Kui suure annuse Marevani saab see patsient? Kui mitu mg ravimit patsient saab? Milline on süstelahuse kontsentratsioon? Laps kaalub 20 kg. Mitu tabletti peab laps korraga saama? Millisele manustamiskiirusele tuleb infusioonipump seada, kui patsient peab selle koguse saama 4 tunni jooksul? Mitu tilka tunnis võib maksimaalselt saada patsient, kes kaalub 30 kg. Ühes ml-s lahuses on 20 tilka. Mitu ml lahust saab? Uuritavate jagunemine farmakoloogia teadmiste alusel.

II OSA. Mille kohta annab informatsiooni ravimi poolväärtusaeg? Mida tähendab ravimi farmakodünaamika? Mida tähendab ravimi terapeutiline indeks?

Mida on kõige mõtekam kasutada saavutamaks bronhodilatatsiooni kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse KOK puhul? Mis puhul kasutatakse glükokortikosteroide reumatoidartriidi puhul? Millal kasutatakse diabeediravimeid tablettidena? Miks peavad astmahaiged loputama suud peale glükokortikosteroidide inhaleerimist? Takistamaks seeninfektsioonide teket suus Takistamaks suu limaskesta atrofeerumist Takistamaks haavandite teket suus ja neelus 8. Milline võib olla paljude psühhofarmakonide nt tritsükllised antidepressandid kõrvalmõju?

Ödeem Peavalu Suukuivus 9. Milline on nitroglütseriini preparaatide tavaline kõrvalmõju? Peavalu koos näopiirkonna hüpereemiaga Kõhuvalu Allergiline reaktsioon Milline alljärgnevatest ravimitüüpidest on suurima koostoime riskiga teiste ravimite suhtes? Verd vedeldavad preparaadid näiteks varfariin Valuvaigistid näiteks paratsetamool Rahustid näiteks diasepaam Miks tuleb retardtablette tervena alla neelata ja mitte purustada või jagada?

Halva maitse tõttu Kuna siis saadakse pikem toimekestus ja õige imendumiskoht Selleks, et ei tekiks eluohtlikke kõrvaltoimeid Mida tähendab parenteraalne manustamisviis? Ravimi manustamist seedekulgla kaudu Ravimi manustamist seedekulglat läbimata Ravimi manustamist nasogastraalsondi kaudu Mis on geneeriline ravim?

Ravim, mis on toodetud odava tööjõuga riigis ning Eestisse sisse toodud Ravim, mis sisaldab sama toimeainet kui originaalravim Ravim, mida kasutatakse lisaks originaalravimile Mis on ekstemporaalne ravim? Ravim, mis on arstiretsepti või tellimislehe alusel apteegis valmistatud Apteegis pidevalt müügil olev kindla koostisega ravim Ravim, mis on uuesti ümberpakendatud 79,3 23, ,0 63, ,2 47, ,4 32, ,7 3, ,0 57, ,1 20, ,9 28, 35 Ireen Bruus, Liina Animägi, Kairi Keidong, Jelena Borodina Teadmised ja oskused ravimite käitlemises Uuritavate jagunemine õigesti ja valesti vastanute alusel on esitatud tabelis 4.

Uuritavate jagunemine ravimite käitlemise teadmiste ja oskuste alusel. Kes vastutab mitmeannuselise viaali avamisel avamiskuupäeva ja kellaaja märkimise eest samale viaalile? Kes vastutab haiglates, osakondade koige tapsem kaalulangus app olevate ravimite säilivusaja kontrollimise eest? Külmkapis, kus säilitatakse külmas säilitamist nõudvaid ravimeid, peab külmkapi temperatuur olema?

Millist ravimit tuleb säilitada eriarvestusega ravimite seifis? Kui kaua säilib pärast mitmeannuselise viaali esmast avamist selles olev ravimpreparaat steriilsena, kui seda säilitatakse ettenähtud tingimustel ning ravimannused võetakse sellest kas fat loss webster ny või süstlanõelaga?

Kui kaua säilivad insuliini pensüstlad toatemperatuuril? Millise infusioonilahusega tuleb lahustada üldjuhul kaaliumkloriidi? Ühele patsiendile on vaja 15 ml vedelat lahtistit, laktuloosi. Kuidas sa doseerid koguse? Laktuloosi pudeli korgiga Mõõtetopsiga Valad vedeliku supilusikale 9.

Ühel patsiendil on kuiv ja ketendav ekseem ning arst on määranud kortisooni peale määrimiseks, ilma et oleks täpsemalt kirjeldanud, millisel kujul seda anda.

fat loss webster ny

Mida sa välja pakud? Kortisoonlahus Tsinkpasta Kortisoonsalv Üks patsient oksendas ja arst määras talle iiveldusvastase rohu, ilma et oleks täpsemalt kirjeldanud millisel kujul seda anda.

Tabletid Suukaudne lahus Süstelahus Millise ravimi manustamisel patsiendile tuleb märkida ravimi nimetus ja annus, patsiendi nimi ja haigusloo number, kuupäev ja õe allkiri eriarvestusraamatusse? Petidiin ampullis Kodeiini tablett Diazepam ampullis Süste- ja infusioonilahuste manustamisel näevad nõuded ette, et vastav ravimilahus tuleb ette valmistada: Kuni 4 tundi enne manustamist Fat loss webster ny 2 tundi enne manustamist Vahetult enne manustamist Osakonnas ettevalmistatud püsiinfusioonina manustatavat ravimilahust võib patsiendile manustada: Tootja poolt antud kõlblikkusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 12 tunni jooksul Tootja poolt antud kõlblikkusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 24 tundi ravimi ettevalmistamise alustamisest Tootja poolt antud kõlblikkusaja jooksul, kuid mitte kauem kui 48 tunni jooksul 71,9 28, ,1 10, ,2 19, ,3 21, ,7 48, ,6 15, ,9 61, 37 Ireen Bruus, Liina Animägi, Kairi Keidong, Jelena Borodina Metoprololi tabletid on 50 milligrammised.

Patsiendile on vaja manustada aga 12,5 mg ¼ tabletist. Missugust tabletti võid jagada neljaks ning seejärel sellest ¼ patsiendile anda? Ainult tabletti, mida saab poolitusjoonte järgi jagada neljaks Nii seda tabletti, mida saab poolitusjoonte järgi jagada neljaks kui ka tabletti, mida saab poolitusjoone järgi jagada kaheks, kuid murraks seejärel ise pooliku tableti veel kaheks. Võib teha ka ilma poolitusjooneta tableti neljaks 77,2 22,8 92 Ravimite alaste teadmiste ja oskuste skoorid Testil on kolm osa ning iga osa eest oli võimalik saavutada 14 punkti.

Kogu testi eest oli võimalik saavutada 42 punkti.

fat loss webster ny

Ükski vastanutest ei saavutanud testi suurimat võimalikku skoori 42 punkti tabel 5. Uuritavate tulemuste skooride keskmine, mediaan, standardhälve, miinimum ja maksimum.

I osa. Ravimdooside arvutamine II osa. Farmakoloogia III osa. Ravimite käitlemine Tulemused kokku Keskmine Mediaan Standardhälve Miinimum Maksimum 9,27 9 1, ,5 29,0 3, Seosed taustamuutujate ning üliõpilaste testi skooride vahel Vastanute taustamuutujate ja testi tulemuste korrelatsioonide leidmiseks võrreldi taustamuutujaid nii testi kolme osa skooridega eraldi kui ka terve testi skooriga.

Statistiliselt olulised, kuid nõrgad seosed tulid esile järgnevate taustaandmete ja uuritavate tunnuste vahel. Arutelu Ravimivead tervishoiuasutustes on ülemaailmselt laialt levinud probleem ning üha rohkem püütakse uurimistöödega selle probleemi tingitust selgitada ja lahendada. Praeguseks tehtud uurimistöödes on leitud, et õendusüliõpilaste teadmised ja oskused ravimite ohutuks manustamiseks 37 39 Ireen Bruus, Liina Animägi, Kairi Keidong, Jelena Borodina on ebapiisavad Grandell-Niemi jtGrandell-Niemi jtSimonsen jt Selle uurimistöö autorite arvates võib õendusüliõpilaste teadmiste ja oskuste kehv tase olla tingitud kas õdede erialase koolituse õppekava ja reaalsete väljundite ebaadekvaatsusest, tudengite õpivõime ja motivatsiooni puudusest, vastavate õppeainete keerukusest või tudengite fat loss webster ny õppekoormusest.

Sellised tulemused on murettekitavad ning viitavad kõikjal vajadusele üle vaadata õe põhiõppe õppekava. Soome uurimistööde tulemustes on leitud seoseid varasemate enne õe õppekavale asumist kõrgemate matemaatiliste teadmiste ja oskuste ning paremate farmakoloogia teadmiste Grandell-Niemi jt ja tugevamate ravimarvutuste teostamise oskuse vahel Grandell-Niemi jt Selles uurimistöös sellist seost ei ilmnenud.

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja Soomes saadud erinevad tulemused võivad olla tingitud nii Eesti ja Soome haridussüsteemi erinevusest kui ka hariduse erinevast tasemest. Tartu Tervishoiu Kõrgkooli teise kursuse farmakoloogia aine hinne lisati taustaandmete hulka, sest see on ainsaks aine tõhusust hindavaks näitajaks.

Samas, ilma võrdleva kontekstita, ei pruugi see olla siiski sobiv pidepunkt ravimite alaste teadmiste ja oskuste hindamiseks patsiendi ohutuse seisukohast.

Film review Harry Potter 5.osa

Sellele viitab ka see, et siinses uurimistöös ei leitud statistiliselt olulisi seoseid teise kursuse farmakoloogia eksami hinde ja ravimite alaste teadmiste ja oskuste vahel. Selle uurimistöö tulemusi silmas pidades võib arvata, et farmakoloogia eksami hinne ei pruugi kajastada tudengite tegelikke teadmisi.

Alexey Emelyanov Full Text Available The author deals with a remote discussion about interpretation of Jn Reasoning of both theologians for their opposite interpretations is reconstructed relying on two never published texts from the Archive of the St.

Uurimistöö autorite arvates võib selle põhjuseks olla nii farmakoloogia aine üldine keerukus kui ka selle õpetamise viisi sobimatus tõhusaks õppimiseks. Kindlate põhjuste väljaselgitamiseks on vaja aga teha uurimistöid. Ka selle uurimuse keskmised tulemused näitavad õendustudengite kehva taset ravimarvutuste tegemises. Ülesanded, mis nõudsid arusaama protsendi olemusest või oskusi seda arvutada, tekitasid uuritavatele probleeme.

Nendele küsimustele jäeti sagedasti vastamata ning lisaks oli ka valesti vastanute osakaal kõrge. Vastamata jätmise võis tingida nii inimlik unustamine või tähelepanematus kui ka hirm eksimise ees ja ülesande mittemõistmine.

Uurimistöö autorite arvates viitab see kõrgele vea tekke ja patsiendi kahjustamise riskile. Siinses uurimistöös ei teadnud üle poolte vastanutest farmakodünaamika ja parenteraalse manustamisviisi tähendust. Samas on viimane suhteliselt laialt kasutatav mõiste. Põhjuseks võib olla see, et tudengid ajasid selle segi teise sarnase mõiste enteraalse manustusviisiga.

Kuid fat loss webster ny näitab siiski, et vastavad teadmised ei ole korralikult kinnistunud. Tudengid, kellel puuduvad baasteadmised elementaarsetest ja laialt kasutatavatest farmakoloogia mõistetest, võivad olla potentsiaalseks ohuks patsiendile. Uurimistöö autorite arvates näitab siinne uurimus üliõpilaste teadmiste killustatust igast teemast teatakse kokkuvõttes piisavalt, kuid süvateadmised puuduvad. Näiteks viitab teadmiste killustatusele fakt, et uurimistöös teadis enamik uuritavatest, millisel eesmärgil kasutatakse glükokortikosteroide reumatoidartriidi puhul, kuid peaaegu veerand ei teadnud seda, miks peab loputama suud pärast glükokortikosteroidide inhaleerimist.

fat loss webster ny

Sellised teadmiste erinevused viitavad komplekssete teadmiste puudumisele ning võivad seletada seda, miks uuritavad teadsid glükokortikosteroidide mõju organismis, kuid kaalulangus kim beach teadnud sama aine kõrvalmõjusid. Tulemustest selgus ka, et suur osa õendustudengitest ei teadnud, millist ainet on kõige kasulikum kasutada bronhodilatatsiooni saavutamiseks.

Vastuse spetsiifilisuse tõttu võib väita, et valesti vastanutel võivad puududa piisavad teadmised retseptorite paiknemisest ning 39 41 Ireen Bruus, Liina Animägi, Kairi Keidong, Jelena Borodina sellega kaasnevalt ka paljude analgeetikumide ja psühhofarmakonide toimetest. See võib olla tingitud teema keerukusest ja ka sellest, et tudengid ei suuda suures teadmistetulvas luua seoseid, mis ühendaks kõik õpitu ühtseks fat loss webster ny.

Siinses uurimistöös saavutasid üliõpilased ravimite käitlemise teadmisi oskusi iseloomustavas testi osas parimad tulemused küsimustes, mis hindasid uuritavate teadmisi ravimite käitlemisega kaasnevas vastutuses. Nendele küsimustele vastas õigesti enamik uuritavatest. See võib olla tingitud sellest, et küsimuste vastused võisid olla loogika kaudu tuletatavad, mis aga ei välista seda, et tudengite teadmised selles ongi kõrged.

Kehvad tulemused ravimite säilitamise osas näitavad otseselt väheseid teadmisi, sest nende küsimuste vastused on spetsiifilised ning ei ole lahendatavad ainult loogikat kasutades. Tulemustest tuli välja veel mitu kitsaskohta õendusüliõpilaste teadmistes. Esiteks ei teadnud ligi kaks kolmandikku vastanutest seda, kui kaua enne manustamist võib osakonnas ette valmistada püsiinfusioonina manustatavaid ravimeid ning samuti ei teadnud üle poolte vastanutest seda, kui kaua säilivad insuliini pensüstlad toatemperatuuril.

Nende teadmist puudumise põhjuseks võib olla see, et koolis ei pöörata sellistele faktidele piisavalt tähelepanu või peavad tudengid neid teadmisi kogu farmakoloogia ja õendustoimingute ainekursusel omandatavate teadmiste mahu keskel vähetähtsaks ning seetõttu pööratakse neile ka vähem tähelepanu.

Samas iseloomustavad just need küsimused otseselt õdede vastutusalasse kuuluvaid teadmisi ja oskusi. Uurimistöö autorid leiavad, et õendusüliõpilaste ravimite käitlemisega seotud teadmisi ja oskusi peab rohkem uurima, sest praegu ei ole selle kohta piisavalt teadmisi ning sellistel teemadel võib vaid spekuleerida.

Ainsad taustamuutujad, millel oli seos testi tulemustega, olid õendusüliõpilaste sugu, rahvus ja vanus. Seos üliõpilaste kõrgema vanuse 23aastased ja vanemad 40 42 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õe põhiõppe õppekava II kursuse üliõpilaste ravimite alased teadmised ja oskused ja paremate tulemuste vahel nii ravimarvutuste teostamisel kui ka terve testi tulemuste vahel võib olla tingitud mitmest tegurist.

Üle 23aastased üliõpilased ei alustanud õpinguid õe põhiõppe õppekaval kohe pärast gümnaasiumi lõppu, mis võib tähendada, et enne õeks õppima asumist tegeleti millegagi, mis võis anda eelise vastuste andmisel. Täpsemate andmete puudumisel ei oska autorid hinnata varasemate õpingute, töökogemuse või elukogemuse tähtsust ja mõju ravimarvutuste teostamise oskusele või üleüldistele ravimite alastele teadmistele.

fat loss webster ny

Eesti õendusüliõpilaste ravimite alaste teadmiste ja oskuste kohta puudusid enne selle uurimuse valmimist aga igasugused andmed, mistõttu võis nimetatud teemal vaid spekuleerida. Õe põhiõppe õppekava täiendamiseks on oluline teha nii õendusüliõpilaste kui ka õdede teadmisi ja oskusi hindavaid usaldusväärseid uurimistöid.

Usaldusväärsete tulemuste saamiseks on üks võimalus kasutada erinevates uurimistöödes ühtseid mõõtevahendeid.

Valguse ja teadmistega ongi omamoodi lood. Nii mõneski mõttes saab paralleele tuua uurimistöö tegijate ja valguse vahel. Ja praegusel pimedal novembrikuul on antud teema seda sobilikum. Kes on aga oma olemuselt uurija? On ta oma ala fanaatik, ekspert, uskuja, järjepidev katsetaja, valgustaja, teadja või kõigi nende sümbioos?

Selle uurimistöö tulemuste usaldusväärsust võib mõjutada asjaolu, et norrakeelse originaalküsimustiku tõlkimisel ei kasutatud edasi-tagasi tõlkimise meetodit ning seetõttu ei ole välistatud ebatäpsused tõlkimisel. Samuti tehti küsimustiku kohandamisel ulatuslikke muudatusi.

Darius Milhaud Presentation

Küsimustiku sobivuse testimiseks viidi läbi prooviuuring, mis kinnitas küsimustiku sobivust, kuid mis ei pruugi tagada seda, et küsimustiku sisu vastaks igas punktis originaalküsimustiku sisule. Tulemuste usaldusväärsust võib mõjutada ka see, et ei saa olla täielikult kindel, et andmete kogumise ajal ükski uuritav ei kasutanud kõrvalist abi. Uuritavatele selgitati, miks on oluline kõrvalist abi mitte kasutada ning seda, et tulemusi ei näe kõrvalised isikud.

Selle ennetamiseks lubati uuritavatel kasutada kalkulaatorit, sest selle edukas rakendamine eeldab kontseptuaalseid teadmisi ravimarvutuste lahendamisest ega mõjuta otseselt tulemusi. Nutitelefone paluti mitte kasutada, sest nende abil on võimalik hankida informatsiooni ülesannete lahendamiseks ja küsimustele vastamiseks.

Uurimuses osalemise määra võis mõjutada asjaolu, et õendustudengitel paluti uuringus osaleda konkreetses seminaris, kus võis eeldada kõrget osalusmäära. Samas oleks olnud väga keeruline olnud piisavalt andmeid saada elektroonse küsimustiku kaudu või paluda, et üliõpilased tuleksid ise ja võtaksid tara slimming täitmiseks. Lisaks ei oleks saanud sellistel viisidel andmete kogumisel tagada kõrvalise abi mittekasutamist.

Käepärase valimi tõttu võib tekkida kahtlus saadud tulemuste kogu teisele kursusele üldistamise osas. Kuna aga testis osalenute ja selles mitteosalenute vahel puuduvad marginaalsed erinevused sama õppekava, farmakoloogia õppejõu ja õppeaja tõttu, siis on autorid arvamusel, et tulemused on üldistatavad kõigile õe põhiõppe II kursuse üliõpilastele.

Selline probleem oleks teoorias võinud tekkida juhul, kui uurimusse oleks kaasatud ka aasta kevadel akadeemilisel puhkusel olnud üliõpilased, sest nende farmakoloogia õppejõud, õppekava ja õppeaeg on uurimistöös osalenutest erinevad. Uurimistöö oli esimene sellelaadne Eestis ning andis ülevaate nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis teise kursuse õendusüliõpilaste üldistest ravimite alastest teadmistest kui ka spetsiifilistest teadmistest ja oskustest.

Uurimistöö tulemused saavad olla aluseks nii farmakoloogia kui ka õendustoimingute aine õppekavade täiustamiseks ja parendamiseks, eesmärgiga tagada tulevastele õdedele teadmised ja oskused ravimite ohutuks manustamiseks ning seeläbi patsiendiohutus. Testi esimeses osas, mis näitab teadmisi ja oskusi ravimdooside arvutamisel, fat loss webster ny üliõpilaste saavutatud keskmine skoor 9,55 punkti 14st võimalikust. Kõrgeim saavutatud skoor oli 13 punkti, mille saavutasid kaks üliõpilast ning madalaim rasva poletavad tervislikud toidud oli 5 punkti, mille saavutasid samuti kaks üliõpilast.

Testi teises osas, mis näitab teadmisi farmakoloogias, oli üliõpilaste saavutatud keskmine skoor 9,27 punkti 14st võimalikust. Kõrgeim saavutatud skoor oli 13 punkti, mille said kolm üliõpilast ning madalaim tulemus oli 4 punkti, mille sai üks üliõpilane.

Kolmandas osas, mis näitab teadmisi ja oskusi ravimite käitlemisest, oli üliõpilaste saavutatud keskmine skoor 9,63 punkti 14st võimalikust. Kõrgeim saavutatud skoor oli 14 punkti, mille said kaks üliõpilast ning madalaim skoor oli 5 punkti, mille said kaks üliõpilast. Üliõpilaste tulemuste kogu testi saavutatud keskmine skoor ehk küsimustiku kolme fat loss webster ny keskmine tulemus oli 28,5 punkti 42st võimalikust.

Minimaalne tulemus oli 20 punkti ning suurim saavutatud skoor oli 38 punkti. Ükski uuritavatest ei vastanud õigesti kõigile le küsimusele aastaste üliõpilaste ravimitealased teadmised ja oskused on paremad kui aastaste üliõpilaste omad. Allikaloend Andrew, S. Nursing students confidence in medication calculations predicts math exam performance. Nurse Education Today, 29 2 : Council of Europe.

Partial agreement in the social and public health field. Creation of a better medication safety culture in Europe: Building up safe medication practices. Eastwood, K. Numeracy skills of nursing students. Medication calculation skills of nurses in Finland. Finnish nurses and nursing students pharmacological skills. Finnish nurses and nursing students mathematical skills. McMullan, M. Patient safety: numerical skills and drug calculation abilities of nursing students and Registered Nurses.

tiir photos on Flickr | Flickr

Journal of Advanced Nursing, 66 4 : Moss, J. Intravenous medication administration in intensive care: opportunities for technological solution. Enhancing patient safety: the importance of fat loss webster ny supervision for avoiding medication errors and near misses by undergraduate nursing students. Characteristics of medication errors made by students during the administration phase: a descriptive study.

Journal of Professional Nursing, 22 1 : Simonsen, B. Medication knowledge, certainity, and risk of errors in health care: a cross-sectional study. Sulosaari, V. An integrative review of the literature on registered nurses medication competence. Journal of Clinical Nursing, Sulosaari, V. While prejudicing the established opinion that Jn 20 relates a preliminary or preparatory bestowal of the Holy Spirit by Jesus, which precedes the foundation of the Church on the day of Pentecost, fr.

Cassian endeavors to depict a particular approach of St. The author states that Bulgakov underestimated exegetical argumentation of his opponent. Cassian pinpointed the Christ-centered aspect of the gift of the Holy Spirit. The discussion reviewed in the article permits to better understand positions of both authors and provides with additional information about the history of the so called Science.

The following reports were put on the session's agenda posted on the web site www. The papers written on the basis of reports and 6 are given below. The main contents of report 5 is reflected in the paper "Vavilov-Cherenkov radiation: its discovery and application" [Usp.